Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Leli yikheli lesizindalwazi elisemthethweni leNhlangano yeBhayibheli yaseNingizimu Afrika lohlelo lokuhunyushwa kweBhayibheli lesiZulu.

Inhloso yokuhunyushwa kwaleli Bhayibheli ukwenzela ukuba  litholakale ngendlela esondele olimini elalibhalwe ngalo isiHebheru, isi-Aramayikhi nesiGriki. Lokhu kusho ukwedluliswa komqondo ofanayo nosolimini okuhunyushwa kususelwa kulo, kusetshenziswe izaga, izisho, izincezu zenkulumo zolimi eliguqulelwa kulo, ukuze lilungele ukufundelwa ibandla ezinkonzweni, kumakhathekizimu, lapho kufundiswa iBhayibheli noma umuntu ezifundela.

 


 

This is the official website of the Bible Society of South Africa's isiZulu Bible translation project.

The purpose of this translation project is to make a Bible available in a source-text orientated translation which is dynamic where necessary and suitable for reading aloud in worship services and for catechism, Bible study as well as for personal use.

 

 

Go to top